4,549ha để phát triển hạ tầng là diện tích đất phân bổ nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt cho thành phố Thủ Đức.

2

Theo đó, phân bổ diện tích đất nông nghiệp của thành phố khoảng 3.520 ha, gồm các loại đất: Trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản. Diện tích tập trung chủ yếu tại các phường Long Phước (1.078ha) và Long Trường (695ha).Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố – Lê Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức quy định một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đất phi nông nghiệp của thành phố khoảng 17.637ha, trong đó một số loại đất chiếm tỷ trọng cao, cụ thể: Đất khu công nghiệp (980ha); đất cơ sở sản xuất (972ha); đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã (4.549ha); đất ở tại đô thị (6.367ha); đất khu vui chơi, giải trí, công cộng (534ha); đất sông ngòi, kênh, rạch, suối (3.074ha);…Diện tích phân bổ tập trung chủ yếu tại các phường Long Phước (1.373ha), Thạnh Mỹ Lợi (1.181ha) và Long Thạnh Mỹ (1.043ha).

Mặt khác, UBND thành phố cũng phê duyệt kế hoạch đất thu hồi năm 2021, bao gồm đất nông nghiệp (691ha) và đất phi nông nghiệp (221ha). Phần diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi, mục đích sử dụng chủ yếu cho đất ở đô thị (113ha); đất cơ sở sản xuất (27ha) và đất phát triển hạ tầng (20ha).

Đồng thời, thành phố Thủ Đức cũng được chấp thuận kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, cụ thể: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (1.029ha); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở (khoảng 73ha).

Theo số liệu kiểm kê đất đai từ năm 2019 thì trên địa bàn thành phố Thủ Đức không còn diện tích đất chưa sử dụng.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự san trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. UBND thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhận, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 09/12/2020, Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 51. Như vậy, thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập.

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của quận 2; toàn bộ 113,97km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của quận 9 và toàn bộ 47,80km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 211,56km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.

 

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *